Denné hlásenia |
  •  14.1.2019 Miestny odbor Matice slovenskej vás pozýva na Fašiangový ples, ktorý sa uskutoční dňa 2. februára 2019 so začiatkom o 19,00 hod. v dome služieb. Vstupné na 1 osobu je 25 €. O vynikajúcu hudbu a pestrú tombolu bude postarané. Vstupenky si môžete zakúpiť u členov výboru miestnej organizácie Matice slovenskej. Tešia sa na Vašu účasť.  
  •  14.1.2019 Obecný úrad vyzýva tých občanov, u ktorých nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, ako nákup, predaj, dedenie nehnuteľnosti, stavba garáže, hospodárskej budovy, nadstavba alebo prístavba k rodinnému domu, vznik a zánik daňovej úľavy, že tieto zmeny treba nahlásiť na obecný úrad do 31. januára. Ďalej občania, ktorí do 31-ho decembra 2018 dovŕšili vek 65 rokov a držitelia preukazov ZŤP, môžu požiadať o daňovú úľavu z dane z nehnuteľnosti do 31-ho januára 2019 na obecnom úrade. Daň za psa sa platí, za psa staršieho ako 6 mesiacov bez ohľadu na rodokmeň . Daň bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností. Daň za 1 psa činí 5 €. Daňovník je povinný nahlásiť psa, jeho uhynutie alebo stratu do 30 dní na obecný úrad. Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území obce užíva nehnuteľnosť. Ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu je 19 Eur na jednu osobu. Správca dane poplatok na písomnú žiadosť odpustí, alebo môže znížiť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovanom období sa nezdržiaval na území obce, alebo plní vojenskú službu. Doklady treba predložiť do 30 dní odo dňa vzniku nároku na odpustenie poplatku. Poplatok obec nevyrubí poplatníkovi, ktorý sa na trvalom pobyte v obci nezdržiava a preukáže sa potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste.  
  •  15.1.2019 Dobrovoľníci z Detskej organizácie FÉNIX v spolupráci s MsKS Veľké Úľany Vás pozývajú na stretnutie nadšencov spoločenských hier do ÚĽU hier, ktoré sa bude konať 19. Januára 2019 sobotu v Kultúrnom dome. Vítaní ste v čase od 15:00 . Príďte si zahrať spoločenské hry, alebo objavte veľa nových. Tešíme sa na vás." 
  •  16.1.2019 MUDr. Pozsonyi zo zubnej ambulancie oznamuje, že dňa 18. januára v piatok nebude ordinovať. Zastupovať ho bude v súrnych prípadoch. MUDr. Mária Hoffer v Jelke v čase od 8,00 do 10,00 hod.  

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce