Denné hlásenia

 23.1.2020  Miestne kultúrne stredisko a miestne organizácie pozývajú našich občanov, milovníkov tanca 27. Januára 2020 v pondelok o 13,30 hodine na tanec šťastia do kultúrneho domu.

 23.1.2020 MUDr. Pozsonyi zo zubnej ambulancie oznamuje, že 24. a 27.januára 2020 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude v súrnych prípadoch. MUDr. Mária Hoffer v Jelke v čase od 8,00 do 10,00 hod.

 22.1.2020 Samospráva klubu dôchodcov Zlatý dážď srdečne pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v stredu, 29-ho januára so začiatkom o 14,00 hodine v dome služieb. O bohaté občerstvenie je postarané. Tombola je vítaná.

 20.1.2020 Vedúca miestnej lekárne oznamuje obyvateľom, že lekáreň bude 23. a 24. januára z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

 20.1.2020  Firma V.M. Mobile, s.r.o. vo Veľkých Úľanoch prijme do trvalého pracovného pomeru asistentku. Bližšie informácie dostanete na t.č. 0905 605 661

 20.1.2020 Miestny odbor Matice slovenskej vás pozýva na Fašiangový ples, ktorý sa uskutoční dňa 15. februára 2020 so začiatkom o 19,00 hod. v dome služieb. Vstupné na 1 osobu je 25 €. O vynikajúcu hudbu a pestrú tombolu bude postarané. Vstupenky si môžete zakúpiť u členov výboru miestnej organizácie Matice slovenskej. Bližšie informácie dostanete na t.č. 0905 486 465 Tešia sa na Vašu účasť.

 13.1.2020 Miestne kultúrne stredisko oznamuje len ženám od 18 rokov do 99 rokov, že 8. Februára 2020 od 19,00 hodine organizuje v kultúrnom dome fašiangový babský ples. Program plesu o 19,00 príchod bosoriek 20,00 zábava 23,00 hosť večera 24,00 tombola Do tanca hrá DJ Cini Vstupné 10,00 euro

 2.1.2020 Obecný úrad vyzýva tých občanov, u ktorých nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, ako nákup, predaj, dedenie nehnuteľnosti, stavba garáže, hospodárskej budovy, nadstavba alebo prístavba k rodinnému domu, vznik a zánik daňovej úľavy, že tieto zmeny treba nahlásiť na obecný úrad do 31. januára. Ďalej občania, ktorí do 31-ho decembra 2019 dovŕšili vek 65 rokov a držitelia preukazov ZŤP, môžu požiadať o daňovú úľavu z dane z nehnuteľnosti do 31-ho januára 2020 na obecnom úrade. Daň za psa sa platí, za psa staršieho ako 6 mesiacov bez ohľadu na rodokmeň . Daň bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností. Daň za 1 psa činí 5 €. Daňovník je povinný nahlásiť psa, jeho uhynutie alebo stratu do 30 dní na obecný úrad. Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území obce užíva nehnuteľnosť. Ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu je 19 Eur na jednu osobu. Správca dane poplatok na písomnú žiadosť odpustí, alebo môže znížiť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovanom období sa nezdržiaval na území obce, alebo plní vojenskú službu. Doklady treba predložiť do 30 dní odo dňa vzniku nároku na odpustenie poplatku. Poplatok obec nevyrubí poplatníkovi, ktorý sa na trvalom pobyte v obci nezdržiava a preukáže sa potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste.

 31.12.2019 Západoslovenská Energetika Oznamuje obyvateľom, že v dňa 24. januára 2020 nebude dodávka elektrickej energie v čase od 7,30 do 13,30 hodiny Na uliciach: Leninová, Pusta, Tehelná, Záhradnícka, Školská Podrobný rozpis podľa čísiel domov nájdete na internetovej stránke obce alebo na oznamovacej tabuli obecného úradu.

 31.12.2019 Západoslovenská Energetika Oznamuje obyvateľom, že v dňa 23. januára 2020 nebude dodávka elektrickej energie v čase od 7,30 do 15,30 hodiny Na uliciach: 1. mája, 9. mája, Budovateľská, Leninová Podrobný rozpis podľa čísiel domov nájdete na internetovej stránke obce alebo na oznamovacej tabuli obecného úradu.

 30.12.2019 MUDr. Pomothyová prosí svojich pacientov, ktorí sú u nej registrovaní a zmenili zdravotnú poisťovňu, aby to nahlásili počas mesiaca január v ambulancii.

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

  • Žiadne aktuálne hlásenia za posledné 3 dni
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce