Spolupáca

Csabrendek

Priateľstvo trvá už od roku 1996. Zmluvu o spolupráci podpísali 16. júla 2006.

Článok o družbe s Csabrendekom môžete prečítať v 3. čísle ročníka 2006 obecných novýn Veľkoúľanský obzor.

Niekoľko príkladov spoločnej práce:

18.03.2007Starostovia Jánossomorja a Csabrendek so svojími doprovodmi sa zúčastnili osláv revolúcie 1848 vo Veľkých Úľanoch.
08.06.2007Večer na nočnej súťaži hasičov vo Veľkých Úľanoch Maďarskú republiku reprezentovali hasičské zbory z Csabrendek a Jánossomorja.
4.-7.07.2007Letné sústredenie tanečného súboru KID DANCE z Csabrendeku vo Veľkých Úľanoch s vystúpením na 2. festivale na Matúšovej zemi a na Obecných dňoch 2007.
6.-7.07.2007Návšteva delegácie z Csabrendeku vo Veľkých Úľanoch z príležitosti Obecných dní 2007. Predstavitelia dvoch obcí participujúcich na ochrane životného prostredia vymenili si svoje skúsenosti a vyjadrili sa k veľkoúľanskému projektu Liečitelia prírody.
20.08.2007Návšteva delegácie z Veľkých Úľan v Csabrendeku z príležitosti osláv štátnosti a sviatku Nového chleba.
6.-7.9.2007Návšteva delegácie z Veľkých Úľan v Csabrendeku na počesť Obecných dní. v rámci spolupráce v oblasti získania dotácií z európskych a štátnych fondov obec Veľké Úľany odovzdala elektronické verzie svojich úspešných projektov preložené do maďarčiny prednostke obce Csabrendek, kdo prisľúbil odoslanie svojich projektov.
21-23.5.2008Poslanci samospráv Csabrendek a Veľké Úľany s cieľom výmeny skúseností sa stretli v osade Pálköve v Maďarsku.
7.6.2008Hasiči z Csabrendeku na na nočnej súťaži vo Veľkých Úľanoch, na ktorej sa zúčastnila aj delegácia z Jánossomorja.
21.-23.4.2009Poslanci samospráv Csabrendek a Veľké Úľany s cieľom výmeny skúseností sa stretli v Terchovej na Slovensku.
7.5.2010Hasiči obce Csabrendek oslávili 120. výročie vzniku svojej organizácie a 10. výročie sploupráce s hasičmi z obce Veľké Úľany. V kultúrnom dom v Csabrendek odovzdávali pamätné listy a vecné dary aj priateľom z Veľkých Úľan.
15.5.2010Hasiči obce Veľké Úľany oslávili 125. výročie vzniku svojej organizácie a 10. výročie sploupráce s hasičmi z obce Veľké Úľany. Na oslavách sa zúčastnili predstavitelia samospráv a hasičov družobných obcí.
17.6.2011Poslanci a zamestnanci obecného úradu Csabrendek navštívili Deň trvalo udržateľného rozvoja firmy HOLCIM vo Veľkých Úľanoch.
3.9.2011Starosta obce Veľké Úľany sa stal čestným občanom obce Csabrendek.
17.6.2011Poslanci samospráv Veľké Úľany a Csabrendek sa zúčastnili na spoločnej pracovnej porade v obci Csabrendek.

Jánossomorja

Zmluvu o spolupráci podpísali 24. septembra 2004.

v roku 2005 a 2006 Európska únia podporila projekt "S partnerstvom v EÚ", ktorý obsahuje spoločné aktivity cezhraničnej spolupráce medzi Veľké Úľany a Jánossomorja
Po ukončení projektu obec naďalej udržiava styky s mestom a podporuje spoločnú prácu skôl, materských skôl a dobrovoľných organizácií.

Niekoľko príkladov spoločnej práce:

15.09.2006Návšteva veľkoúľanského Csemadoku v Soprone a v okolí s podporou civilnej organizácie Jánossomorjai Társaskör Egyesület.
23.09.2006Dni mesta v Jánossomorja - S dvojdňovou účasťou delegácie z Veľkých Úľan. v rámci dní mesta bola otvorená výstava maliara Jána Meliska a sochára Kazimíra Cséfalvaya z Veľkých Úľan a večer vystúpila veľkoúľanská estrádna skupina Mákvirágok.
29.09.2006Na oslavách "Zlatá brána" materskej školy v Jánossomorja delegácia učiteliek z Veľkých Úľan sa zúčastnila na "Michalských trhoch".
18.03.2007Starostovia Jánossomorja a Csabrendek so svojími doprovodmi sa zúčastnili osláv revolúcie 1848 vo Veľkých Úľanoch.
08.06.2007Na medzinárodnej guľášovej party, usporiadanej Červeným krížom vo Veľkých Úľanoch okrem nemeckej delegácie sa zúčastnila aj delegácia Červeného kríža z Jánossomorja.
08.06.2007Večer na nočnej súťaži hasičov vo Veľkých Úľanoch Maďarskú republiku reprezentovali hasičské zbory z Csabrendek a Jánossomorja.
13.06.2007Členovia veľkoúľanského klubu dôchodcov "Zlatý dážď" na pozvanie dôchodcov z Jánossomorja navštívili mesto so starostom obce.
16.-22.06.2007Žiaci Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Mihálya Borsosa vo Veľkých Úľanoch a Základnej školy v Jánossomorja zúčastnili sa na spoločnom výlete v Kováčovej pri Zvolene.
20.-22.07.2007Veľkoúľanský CSEMADOK zorganizoval návštevu mladých na mládežnícke stretnutie v Jánossomorja.
10.-11.08.2007Delegácia mesta Jánossomorja sa zúčastnila na dvojdňovej návšteve vo Všelkých Úľanoch, počas ktorej navštívili Jelčanský Vodný mlyn, novú pivnicu pod Kalváriou, Ekopark pri Čiernej vode a zúčastnili sa na Dožinkových oslavách, ktoré organizovala Miestny odbor matice slovenskej. Na tejto slávnosti sa zúčstnili mladí matičiari v krojoch, spevácke zbory Miestnych organizácií matice slovenskej z Košút a z Abrahámu. Členovia delegácie mali možnost rokovať s miestnymi podnikateľmi.
29.08.2007Návšteva veľkoúľanského Csemadoku v Jánossomorja a v okolí. Oboznámili sa s historickými hodnotami a národným parkom Hanság. Poslanec mestského zastupiteľstva Sándor Balsay zabezpečil odborný výklad.
21.-22.9.2007Návšteva delegácie z Veľkých Úľan v Jánossomorja na počesť Dní mesta. V rámci spolupráce v oblasti získania dotácií z európskych a štátnych fondov obec Veľké Úľany odovzdala elektronické verzie svojich úspešných projektov preložené do maďarčiny primátorovi mesta Jánossomorja, kdo prisľúbil odoslanie svojich projektov. Predstavitelia dvoch obcí participujúcich na ochrane životného prostredia vymenili si svoje skúsenosti a vyjadrili sa k veľkoúľanskému projektu Liečitelia prírody. Futbaloví fanúšikovia z Veľkých Úľan a z Jánossomorja vyskúšali svoju šikovnosť v minifutbale.
21.10. 2007Amatérska divadelná skupina z Jánossomorja vystúpila vo Veľkých Úľanoch veselohrou Jenő Rejtő: Dáma hľadá izbu.
23.11.2007Vernisáž Márie Borbály Takács maliarky z Jánossomorja spojená so spomienkovou večierkou na výmeny obyvateľstva pod názvom "Bol to náš osud...".
7.6.2008Na nočnej hasičkej súťaži sa zúčastnila delegácia z Jánossomorja. Druhý zahraničný tím tvorili hasiči z Csabrendeku.
2.8.2008na pozvanie samosprávy obce Veľké Úľany navštívila delegácia z mesta Jánossomorja obecné dni vo Veľkých Úľanoch. Členmi delegácie boli primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, členovia pracovných komisií mestského zastupiteľstva a podnikatelia, ktorí spolupracujú so samosprávou mesta Jánossomorja
4.9.2008sa konalo stretnutie zamestnancov mestského úradu Jánossomorja a zamestnancov obecného úradu Veľké Úľany vo Veľkých Úľanoch.
20. 9.2008sa konalo stretnutie zamestnancov mestského úradu Jánossomorja a zamestnancov obecného úradu Veľké Úľany vo Veľkých Úľanoch.
10.6.2009navštívili členovia klubu dôchodcov Zlatý dážď z obce Veľké Úľany členov klubu dôchodcov Bálinta Balassiho v Jánossomorja. Na stretnutí sa zúčastnili aj starosta obce Veľké Úľany, primátor mesta Jánossomorja, pracovníci Miestneho kultúrneho strediska obce Veľké Úľanyoch a pracovníci kultúrneho domu v Jánossomorja. Dôchodcovia pripravili na počesť 10 výročia nadviazania kontaktov dvoch klubov výstavu fotografií uplynulého obdobia a slávnostný kultúrny program.
11.7.2009na pozvanie samosprávy obce Veľké Úľany navštívila delegácia z mesta Jánossomorja obecné dni v obci Veľké Úľany. Členmi delegácie boli primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, členovia pracovných komisií mestského zastupiteľstva a podnikatelia, ktorí spolupracujú so samosprávou mesta Jánossomorja.
8.9.2009sa konalo stretnutie zamestnancov mestského úradu Jánossomorja a zamestnancov obecného úradu Veľké Úľany v Jánossomorja.
19. 9.2009na pozvanie samosprávy mesta Jánossomorja navštívila delegácia z obce Veľké Úľany deň mesta Jánossomorja. Členmi delegácie boli starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia pracovných komisií obecného zastupiteľstva a podnikatelia, ktorí spolupracujú so samosprávou obce Veľké Úľany. Delegácia z Veľkých Úľan zasadila strom priateľstva v Parku priateľstva v Jánossomorja.
23.9.2009navštívili členovia klubu dôchodcov Bálinta Balassiho z Jánossomorja členov klubu dôchodcov Zlatý dážď vo Veľkých Úľanoch. Toto stretnutie bolo pokračovaním stretnutia dňa 10.6.2009, ktoré sa uskutočnilo v Jánossomorja.
30.9.2009bol podaný spoločný projekt pod názvom "Objavíme prírodu"v rámci programu "Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013" pre prioritnú os 2, opatrenie 2.2 "Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie". Aktivita opatrenia: Obnova chránených historických záhrad, parkov a sadov. Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia o prírodných hodnotách oblasti, a posilniť proenvironmentálny postoj ľudí. Výška podpory: 264 957,75 EUR.
28.11.2009v Jánossomorja v Kozma Galérii bol vernisáž výstavy maliara Aladára Botlika rodáka obce Veľké Úľany. Výstavu pripravili pracovníci mestského kultúrneho domu Jánossomorja v spolupráci s pracovníkmi Miestneho kultúrneho strediska vo Veľkých Úľanoch.
15.5.2010Hasiči obce Veľké Úľany oslávili 125. výročie vzniku svojej organizácie a 10. výročie sploupráce s hasičmi z obce Veľké Úľany. Na oslavách sa zúčastnili predstavitelia samospráv a hasičov družobných obcí.
1.11.2010Zahájila sa implementácia projektu "Objavíme prírodu".
9.6.2011na poslanci samospráv Jánossomorja a Veľké Úľany sa zúčastnili na spoločnej pracovnej porade vo Veľkých Úľanoch.
7.9.2011na poslanci samospráv Jánossomorja a Veľké Úľany sa zúčastnili na spoločnej pracovnej porade v meste Jánossomorja.
28.10.2011Záverečná konferencia spoločného projektu "Objavíme prírodu" vo Veľkých Úľanoch. Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia obidvoch obcí.
Csabrendek Janossomorja Csabrendek Janossomorja HOLCIM vo Vekch ھanoch 125. vroie vzniku hasicskeho zboru

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obce