Obec Veľké Úľany - Slobodný prístup k informáciám

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE

a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Veľké Úľany bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990

b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

2) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Veľké Úľany sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Úľany je zastupiteľský zbor obce zložený z 11 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Veľké Úľany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány:

komisie obecného zastupiteľstva a to:
 • komisia finančnej správy, obecného majetku, poľnohospodárstva a vodného hospodárstva
 • komisia výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu
 • komisia školstva a kultúry
 • komisia športu a mládeže
 • komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotnej
 • komisia pre organizáciu obecnej samosprávy


obecný úrad vo Veľkých Úľanoch, ktorý sa člení na nasledujúce oddelenia:
 • stavebný úrad
 • matričný úrad
 • ekonomické oddelenie
 • správa daní
 • personalistika a mzdy
 • evidencia obyvateľstva
 • vnútorná správa

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Veľké Úľany, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

3) INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ

(vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby)

Interná smernica č.1/2011 Zásady slobodného prístupu k informáciám

- miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad, č. dverí: 9.
- čas: v úradných hodinách Obecného úradu vo Veľkých Úľanoch a to:
Pondelok : 7.00 - 11.30 12. 00 - 16.00
Streda : 7.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok : 7.00 - 12.30 hod.

- spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou

4) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ A O POSTUPE POVINNEJ OSOBY PRI ICH VYBAVOVANÍ (vrátane lehôt) :


Interná smernica č.1/2011 Zásady slobodného prístupu k informáciám

1. Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:
poštou na adresu obce : Obecný úradv Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

2. osobne v podateľni obecného úradu v úradných hodinách.

Obec Veľké Úľany postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

5) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VOČI ROZHODNUTIAM OBCE.

Interná smernica č.1/2011 Zásady slobodného prístupu k informáciám


1. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí: poštou na adresu obce : Obecný úrad
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

2. v podateľni obecného úradu Veľké Úľany v úradných hodinách.

6) PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK PODĽA, KTORÝCH POVINNÁ OSOBA KONÁ A ROZHODUJE, ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K POVINNEJ OSOBE:

 • 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Interná smernica č.1/2011 Zásady slobodného prístupu k informáciám
Právna úprava: zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, vyberá obec za poskytnutie informácií úhradu vo výške materiálnych nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií, a to konkrétne náklady na:

1. Rozmnožovanie dokladov
 • jedna strana čierno-biela jednostranná A4 0,10 EUR
 • jedna strana čierno-biela obojstranná A4 0,15 EUR
 • jedna strana čierno-biela jednostranná A3 0,20 EUR
 • jedna strana čierno-biela obojstranná A3 0,25 EUR

2. Informácia poskytovaná na diskete
jedna disketa 0,70 EUR

3. Informácia poskytovaná na CD nosiči
 • CD-R 1 ks 1,70 EUR
 • CR-RW 2,70

4. Poštové obálky
 • obálka C6 0,05 EUR
 • obálka C5 0,05 EUR
 • obálka C4 0,08 EUR
 • obálka Doručenka doporučene 0,08 EUR
 • obálka Doručenka do vlastných rúk 0,08 EUR

5. Poštové poplatky:
Podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s.

6. Ak výška materiálových nákladov za poskytnutie informácie nepresiahne hodnotu 2 EUR, náklady sa nespoplatňujú.
Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené s poskytnutím informácií takto: a) poštovou poukážkou, b) bezhotovostným prevodom na účet v banke, c) v hotovosti do pokladne.

8) ZBIERKA ZÁKONOV SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade č. dverí 9.

9)VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade č. dverí 9. Na iternete sú zverejnené TU

10) NEHNUTEĽNOSTI A HNUTEĽNÉ VECI Z VLASTNÍCTVA OBCE, KTORÉ OBEC PREVIEDLA, ALEBO KTORÉ PREŠLI DO VLASTNÍCTVA FYZICKÝCH ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB.

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.). Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby(§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

11) INFORMÁCIE O PREDAJI MAJETKU OBCE:

Právna úprava:§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

12) INFORMÁCIE O NÁJME MAJETKU OBCE:

Právna úprava: § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

13) TERMÍNY ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A NÁVRH PROGRAMU:

Právna úprava:
- § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Harmonogram zasadnutí je zverejnený TU
Program zasadnutia je zverejnený tri dni pred termínom zasadnutia TU

14) ZÁPISNICE Z VEREJNÝCH ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. b) a 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pozn.: v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Zápisnice z verejnených zasadnutí sú zverejnené TU

15) NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVAZNÝCH NARIADENÍ:

Právna úprava:
- § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrhy VZN sú zverejnené TU

16) ÚDAJE O DOCHÁDZKE POSLANCOV NA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. e) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (pozn.: t.j. prezenčné listiny; podľa § 5 ods. 2 písm. e) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. obecné zastupiteľstvo je povinné zverejniť údaje o dochádzke poslancov OZ do troch dní po skončení každej schôdze)
Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia OZ sú TU

17) VÝPISY O HLASOVANÍ POSLANCOV:

Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. f) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Údaje o hlasovaní poslancov sú obsiahnuté v zápisniciach z verejnených zasadnutí, ktoré sú zverejnené TU

18) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA SCHVÁLENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM

Právna úprava: § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
VZN sú zverejnené TU
Nové schválené VZN sú zverejnené TU

19) ROZHODNUTIA SÚDU O NESÚLADE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI

Právna úprava: § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

20) UZNESENIA SÚDU O DOČASNOM POZASTAVENÍ ÚČINNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

Právna úprava: § 6b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

21) NÁVRH ROZPOČTU OBCE

Právna úprava: § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrh rozpočtu je zverejnený TU

22) NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Právna úprava: § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je zverejnený TU

Zámer predaja nehnutelnosti

Uznesenie č. 48-OZ/2012 bod č. 9

d/ schvaľuje

Zámer predaja majetku obce – pozemok p.č.1133/21 o výmere 123 m2
druh pozemku zastavaná plocha pred Miestnym kultúrnym strediskom na podnikateľské účely - prevádzkovanie predajne /kaviarne/ na základe obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Obchodná verejná súťaž - Podmienky


Uznesenie č. 48-OZ/2012 bod č. 9


e/ schvaľuje Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj obecného majetku: Vyhlasovateľ:
Úradný názov: Obec Veľké Úľany
Kontaktné miesto: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany tel. 031/7878108
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Metzner

Bližšie informácie a podmienky súťaže: www.velkeulany.sk , úradná tabuľa obce.

I. Predmet verejnej obchodnej súťaže :

pozemok par.č. 1133/21 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná plocha (plocha pred Miestnym kultúrnym strediskom)

II. Podmienky verejnej obchodnej súťaže :

1. Verejná obchodná súťaž je zverejnená na internetovej stránke www.velkeulany.sk, na úradnej tabuli Obce Veľké Úľany.
Doba zverejnenia: od 1.6. 2012 do 31. 7.2012

2. Súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať
a) návrh ponúkanej kúpnej ceny vyjadrenej v EUR za 1m2
b) doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom bude právnická osoba.

3. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme. Lehota na podávanie návrhov končí 31.7.2012 o 14.00 hod. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky 8.8.2012 o 17.00 hod. a výsledky písomne oznámi uchádzačom do 7 dní po ich prerokovaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
6. Predaj nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2009 o hospodárení a nakladaní s majetkom, finančnými prostriedkami obce a ochranou majetku obce.

III. Podmienky predaja

1. Predmetný pozemok sa predáva na podnikateľské účely – prevádzkovanie predajne / kaviarne/. Plánovaná stavba musí zachovávať tvar včelieho úľa. Projekt stavby musí byť odsúhlasený obecným zastupiteľstvom. Ďalšou podmienkou je predaj včelých produktov a prezentačných predmetov o obci.
Požadovaná minimálna kúpna cena je 50,- €/m2.

3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní od prerokovania výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom

4. Zaplatenie kúpnej ceny : v deň podpísania kúpnej zmluvy.

IV. Časový harmonogram súťaže

Vyhlásenie súťaže: 1.6.2012
Ukončenie súťaže: 31.7.2012 do 14.00 hod.
Komisionálne otváranie obálok: 8.8.2012 o 17.00 hod.
Písomné oznámenie výsledkov uchádzačom: do 7 dní po ich prerokovaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní od prerokovania výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom.

V. Kritériá hodnotenia návrhov

Kritériom hodnotenia je kúpna cena (minimálna kúpna cena je 50,- €/m2).

VI. Spôsob podania ponuky

Prihlášky do súťaže doručiť v zapečatenej obálke na adresu:

Obecný úrad
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

- označenú heslom: „Verejná obchodná súťaž – pozemok neotvárať“.

BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov obce Veľké Úľany

- súbor PDF na stiahnutie

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

- za rok 2021
- za rok 2020
- za rok 2019

Dôležité telefónne čísla:

Poriadková služba:0910 979 797
Monitorovanie kamier:0911 470 320
0911 470 327

Denné hlásenie

 • 30.1.2023  Prevádzkovateľ predajne 101 Drogérie oznamuje, ...
archív hlásení

Veľké Úľany na Facebooku

Pridajte sa k nám a dostávajte čerstvé informácie priamo na Vašom FB profile:

YouTube

Aerovizuálna prehliadka obcekoronavirus