Komunitné centrum - Veľké Úľany

Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa:


Názov zariadenia: Komunitné centrum - Veľké Úľany
Adresa: J.A.Komenského č. 526, 925 22 Veľké Úľany
Kontakt: tel. 031/7878108

Prevádzkovateľ zariadenia

Obchodné meno: Obec Veľké Úľany
Sídlo: Havná 578, 925 22 Veľké Úľany
IČO: 00306282
Štatutárny zástupca: Ing. František Gőgh, DBA, starosta obce
Kontakt: 0903 412 472, starosta@velkeulany.sk

Zriaďovateľ: Obec Veľké Úľany
Adresa: Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
IČO: 00306282
Štatutárny zástupca: Ing. František Gőgh, DBA, starosta obce
Kontakt: 0903 412 472, starosta@velkeulany.sk

Zriaďovateľom Komunitného centra - Veľké Úľany je Obec Veľké Úľany, ktorá zriadila toto centrum ku dňu 1.6.2021 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie.

Komunitné centrum bude slúžiť na prevenciu sociálno-patologických javov, podporu záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času, podporu vzdelávania detí a mládeže, podporu ukončenia základného vzdelania a pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej škole, podporu obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti zdravého a čistého životného prostredia, realizáciu zdravotnej osvety pre všetky vekové kategórie obyvateľov, zlepšovanie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a vylúčených spoločenstiev.

V Komunitnom centre budú poskytované záujmové činnosti, voľnočasové aktivity mládeže, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity.

Sociálne služby v Komunitnom centre budú poskytované ambulantnou aj terénnou formou.

Cieľovou skupinou sú najmä ale nie výlučne:
- Obyvatelia marginalizovaných komunít
- Občania v nepriaznivej sociálnej situácii
- Deti, plnoleté osoby, rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- Deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny ohrozené sociálnym vylúčením

Poslaním Komunitného centra bude prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a teda sprístupňovanie takých príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite i v celej spoločnosti.

Otváracie hodiny Komunitného centra

Pondelok8:00-12:0013:00-15:00
Utorok8:00-12:0013:00-15:00
Streda8:00-12:0013:00-15:00
Štvrtok8:00-12:0013:00-15:00
Piatok8:00-12:0013:00-15:00
SobotaZatvorené
NedeľaZatvorené

Stredisko osobnej hygieny

V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Stredisko osobnej hygieny bolo vytvorené na vykonávanie nevyhnutných základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti.

V budove Komunitného centra sa nachádza stredisko osobnej hygieny, v ktorom sa vytvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá takéto podmienky v mieste svojho trvalého bydliska.

Služba bude určená pre cieľovú skupinu:
obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny ohrozené sociálnym vylúčením, seniori.

Využívanie služieb v stredisku osobnej hygieny sa bude uskutočňovať na základe odporučenia pracovníkov Komunitného centra, po zhodnotení situácie konkrétnej rodiny alebo občana.

Vytvorenie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny zahŕňa aj poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti.

V stredisku osobnej hygieny sa sociálna služba bude poskytovať ambulantnou formou celoročne ako podporná sociálna služba.

Na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny v stredisku osobnej hygieny bol stanovený čas 15 minút.

Cenník za poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny:
1. Sprchovanie (15 min.) - 0,50 € / osoba
2. Poskytnutie uteráka - 0,30 € / osoba
3. Poskytnutie mydla/šampónu - 0,20 € / osoba

Spôsob a podmienky úhrady za poskytnutie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
1. Poplatok za poskytnutú sociálnu službu v stredisku osobnej hygieny bude uhradený v hotovosti do rúk zodpovedného pracovníka.
2. Klientovi bude vydaný príjmový doklad o uskutočnení platby.

Fontos telefonszámok:

Szolgálatos rendfenntartók:0910 979 797
Térfigyelő rendszer irodája:0911 470 320
0911 470 327

Napi jelentés

  • 17.7.2024  A Vina Market – Fresh ...
  • 16.7.2024   Értesítjük a lakosokat, hogy 2024. ...
  • 15.7.2024  Értesítjük a lakosságot, hogy tegnap ...
  • 15.7.2024  Nagyfödémes Község tájékoztatja az ...
archív

Nagyfödémes a Facebook-on

Csatlakozzatok hozzánk, hogy a friss információkat egyenesen a saját FB oldalalatokon olvashassátok:

YouTube

Nagyfödémes község légi sétafelvétele